In de media

Met als doel zelfonderzoek te faciliteren, op deze pagina een collage van hyperlinks die – direct en/of indirect – verwijzen naar ‘negatieve rente’, dit in schril contrast met een sociaal alternatief zoals ‘co-creatieve rente’. Deze ‘trigger’ vormt deel van een reeks innovatieve ‘out of the box’ ideeën die tot een structurele aanpassing van het wereldbeeld kunnen leiden. De aanhoudende economische crisis mag ons dan misschien wel een onbehaaglijk gevoel geven, het is tegelijkertijd – wanneer daar voldoende ontvankelijkheid voor gevonden kan worden – een unieke kans om tot een vreedzame doorbraak te komen. Verschillende denksporen leiden namelijk tot een andere uitkomst, aanvullende vingerwijzingen geven extra voeding aan dit bijzondere proces.

Vreemde eenden

Anomalieën zoals ‘co-creatieve rente’ zijn als een vreemde eenden in de bijt die het ‘mainstream’ wereldbeeld op z’n kop zetten. Vaak ontstaat bij zo’n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders. Een dergelijk proces kan uiterst chaotisch verlopen, toch is het – naargelang kennis en verworven inzichten – mogelijk om er structuur en logica in te vinden. In het kort, een ‘monetaire reset’ is een verzamelnaam voor tal van opties die tot een vreedzame doorbraak in de economische crisis kunnen leiden, een doemscenario is echter ook mogelijk waardoor een tragisch absurde situatie ontstaat. Over deze tweeledigheid – ineenstorting of doorbraak – handelt het hedendaagse economische debat, alsof we naar een film kijken waarin we zelf de acteurs zijn die het scenario schrijven, derhalve louter een kwestie van menselijke keuzes maar toch niet zonder precedent.

Getuigenissen

Chaosvenster

Het aanbod aan soortgelijken is nog amper te overzien, net zoals het ene bericht al wat emotierijker is dan het andere. Het eenvoudig toevoegen van neutraliserende attractors (ic co-creatieve rente) wil echter niet zeggen dat daarmee het probleem plots van de baan is, het kan ook leiden tot nog meer tumult. In dynamisch opzicht is dit eerder normaal, het ‘nieuwe’ verstoort immers de diep ingeburgerde standaard waardoor een onbehaaglijk gevoel, onzekerheid en hevig verzet kan ontstaan. In algemene zin, sociale innovatie is in grote mate een proces van creatieve destructie, het vereist dan ook heel wat leiderschap en synchronisatie opdat we niet het averechtse effect creëren. Systeemwetenschappers berichten op deskundige wijze over deze processen, ter getuigenis onderhavig exploot uit het werk van Ervin Laszlo:

Prikkels

In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een chaosvenster is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Het chaospunt is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi. (lees meer)

Sociale impact

Met ‘co-creatieve rente’ worden de keuzeopties verruimd, in kwalitatief opzicht is dit van een andere orde dan de verschijnselen van waaruit het idee is ontsproten. De sociale impact van deze of gene keuze is dermate verschillend waardoor een heel ander wereldbeeld zich zou kunnen ontvouwen. Echter, heel deze kwestie kan ook de emotie ernstig beroeren, dit is een door en door psychologisch proces waar verschillende meningen aan gekoppeld kunnen/zullen worden. Het wordt dan ook kunst om hierin alle sereniteit te bewaren, er zou immers de perceptie kunnen ontstaan dat we heel de tijd ‘bedrogen’ worden/werden. En sterker, door de verankering aan het ‘mainstream’ denkkader ‘bedriegen’ we in grote mate onszelf, niet omdat we zo dom zouden zijn maar omdat niet alle opties in overweging genomen worden in het besluitvormingsproces. En dat is simpelweg een kwestie van wel/niet parate kennis en de bereidheid om een en ander diepgaander te exploreren, punt.

Advertenties